logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Obowiązujące stawki zasiłków
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Skargi i wnioski
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
plus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Zarządzenia Dyrektora PUP
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty - ogłoszenia
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
minus Rejestracja osoby bezrobotnej
   minus Status bezrobotnego
   minus Utrata statusu bezrobotnego
   minus Obowiązki bezrobotnego
   minus Utrata prawa do zasiłku
   minus Dodatek aktywizacyjny
   minus Zasada waloryzacji zasiłków dla bezrobotnych
minus Rejestracja poszukującego pracy
minus Ubezpieczenie zdrowotne
minus Poradnictwo zawodowe
minus Pośrednictwo pracy
minus Szkolenia
minus Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Finansowanie studiów podyplomowych
minus Trójstronna umowa szkoleniowa
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Kryteria przyznawania refundacji
minus Zwroty kosztów przejazdu i zakwaterowania
minus Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów
plus Projekty PUP
minus Zasady przyznawania pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
minus Transfer zasiłku
minus Platforma SEPI
minus Bezpłatne przejazdy
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
minus Barometr zawodów
minus Stan i struktura bezrobocia
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 USŁUGI ELEKTRONICZNE
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Usługi elektroniczne PSZ
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Rejestracja i obsługa petenta
minus Wniosek o wydanie zaświadczenia
minus Refundacje
minus Bon na zasiedlenie
minus Staże
minus Zgłoszenie wolnego miejsca pracy
minus Przygotowanie Zawodowe Dorosłych
minus Dodatek aktywizacyjny
plus Zatrudnienie cudzoziemców
minus Stypendium z tytułu podjęcia nauki
minus Ponowne wykorzystywanie
minus Dostęp do informacji publicznej
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Podmioty ekonomii społecznej
minus Podmioty
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A DODATEK AKTYWIZACYJNY


 

Bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku przysługuje dodatek aktywizacyjny, jeżeli:

1. W wyniku skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenia niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę (nie dot. prac interwencyjnych, publicznych i stanowisk refundowanych zgodnie z art. 46 ust.1 pkt 1). W tym przypadku dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę, a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku o którym mowa w art. 72 ust.1, od dnia złożenia wniosku do ostatniego dnia przysługiwania zasiłku, przypadającego w okresie zatrudnienia.

2. Z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową (nie dotyczy pracy u poprzedniego pracodawcy i u pracodawcy zagranicznego). W tym przypadku dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 50% zasiłku o którym mowa w art.72 ust.1 od dnia złożenia wniosku do ostatniego dnia połowy okresu przysługiwania zasiłku przypadającego w okresie zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej
Dodatek aktywizacyjne nie przysługuje w przypadku przebywania na urlopie bezpłatnym
Podstawa prawna: art. 48 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj Dz.U. z  2017 poz. 1065 z późn. zmianami).


Wyjaśnienia skrótów użytych w nawiasach 
Ustawa- ustawa z dnia z 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(tekst jednolity Dz .U z  2017 poz. 1065 z późn. zmianami)
Rozp..1- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012 r poz.1299).
Rozp..2 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego ( tj. Dz. U. z 2014, poz.1189 i zmiany).

Ilość odwiedzin: 6326
Nazwa dokumentu: Dodatek aktywizacyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Berak
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Berak
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 2014-05-26 09:06:00
Data udostępnienia informacji: 2014-05-26 09:06:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-02 11:34:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner