logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Obowiązujące stawki zasiłków
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Skargi i wnioski
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
plus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Zarządzenia Dyrektora PUP
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty - ogłoszenia
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
minus Rejestracja osoby bezrobotnej
   minus Status bezrobotnego
   minus Utrata statusu bezrobotnego
   minus Obowiązki bezrobotnego
   minus Utrata prawa do zasiłku
   minus Dodatek aktywizacyjny
   minus Zasada waloryzacji zasiłków dla bezrobotnych
minus Rejestracja poszukującego pracy
minus Ubezpieczenie zdrowotne
minus Poradnictwo zawodowe
minus Pośrednictwo pracy
minus Szkolenia
minus Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Finansowanie studiów podyplomowych
minus Trójstronna umowa szkoleniowa
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Kryteria przyznawania refundacji
minus Zwroty kosztów przejazdu i zakwaterowania
minus Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów
plus Projekty PUP
minus Zasady przyznawania pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
minus Transfer zasiłku
minus Platforma SEPI
minus Bezpłatne przejazdy
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
minus Barometr zawodów
minus Stan i struktura bezrobocia
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 USŁUGI ELEKTRONICZNE
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Usługi elektroniczne PSZ
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Rejestracja i obsługa petenta
minus Wniosek o wydanie zaświadczenia
minus Refundacje
minus Bon na zasiedlenie
minus Staże
minus Zgłoszenie wolnego miejsca pracy
minus Przygotowanie Zawodowe Dorosłych
minus Dodatek aktywizacyjny
plus Zatrudnienie cudzoziemców
minus Stypendium z tytułu podjęcia nauki
minus Ponowne wykorzystywanie
minus Dostęp do informacji publicznej
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Podmioty ekonomii społecznej
minus Podmioty
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A UTRATA PRAWA DO ZASIŁKU


 

Prawo do zasiłku nie przysługuje bezrobotnemu, który:

1. Odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia ,innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych , robót publicznych, poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym ,mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie- zasiłek przysługuje po upływie okresu wskazanego w art. 33 ust 4 pkt3./art.75ust 2pkt1/
2. Po skierowaniu nie podjął szkolenia ,przygotowania zawodowego dorosłych, stażu , wykonywania prac , których mowa w art. 73a, lub innej formy pomocy określonej w ustawie zasiłek przysługuje po upływie okresu wskazanego w art. 33 ust 4 pkt3./art.75 ust.1 pkt 1a i ust.2 pkt 1 ustawy/
3. W okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w Powiatowym Urzędzie Pracy rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron chyba, że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości , likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub pracownik rozwiązał umowę o pracę w trybie art. 55 $ 1 /1 KP– zasiłek przysługuje po okresie 90 dni od dnia zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy (art.75 ust.1 pkt 2 i ust.2 pkt 2).
4. W okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w Powiatowym Urzędzie Pracy spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia – zasiłek przysługuje po okresie 180 dni od dnia zarejestrowania się Powiatowym Urzędzie Pracy (art.75 ust.1 pkt.3 i ust.2 pkt 3 ustawy)
5. W okresie nie dłuższym niż 10 dni przebywał za granicą lub pozostawał w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia pracy – zasiłek za ten okres nie przysługuje (art.75 ust.3 ustawy)
6. Otrzymał przewidziane w odrębnych przepisach świadczenie w postaci jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej, zasiłkowej, pieniężnej po zasiłku socjalnym, jednorazowej odprawy warunkowej lub odprawy pieniężnej bezwarunkowej – zasiłek przysługuje po upływie okresu, za który otrzymał ekwiwalent lub odprawę (art.75 ust.1 pkt.4 i ust.2 pkt 4 ustawy)
7. Otrzymał odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o prace – zasiłek przysługuje po upływie okresu za który otrzymał odszkodowanie (art.75 ust.1 pkt.5 i ust.2 pkt 4 ustawy)
8. Zarejestrował się jako bezrobotny w okresie, zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej, zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej – zasiłek przysługuje po okresie 90 dni od dnia rejestracji w pup (art. 75 ust.1 pkt 8 i ust.2 pkt 2 ustawy).
9. Odbywa odpłatną praktykę absolwencką i otrzymuje z tego tytułu miesięczne świadczenie pieniężne w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę .- zasiłek przysługuje po zakończeniu odbywania praktyki absolwenckiej i otrzymania z tego tytułu miesięcznie świadczenia pieniężnego w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę /art.75 ust.1 pkt7 i ust.2 pkt 5 ustawy/
10. W okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy zawarty na podstawie skierowania przez urząd pracy do pracodawcy otrzymującego w ramach tego skierowania grant, świadczenia aktywizacyjne albo dofinansowanie wynagrodzenia, przed upływem okresów określonych odpowiednio w art.60a ust.4, art.60b ust.2 oraz art.60d ust.2.-zasiłek przysługuje po okresie 180 dni od dnia zarejestrowania się w pup / art.75 ust.1 pkt 9 i ust.2pkt3/
Okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o okresy nie przysługiwania zasiłku o których mowa w art.75 ust.1-3 jak również o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwał by zasiłek(art.73 ust.4 ustawy).


Wyjaśnienia skrótów użytych w nawiasach 
Ustawa- ustawa z dnia z 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(tekst jednolity Dz .U z  2017 poz. 1065 z późn. zmianami)
Rozp..1- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012 r poz.1299).
Rozp..2 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego ( tj. Dz. U. z 2014, poz.1189 i zmiany).

Ilość odwiedzin: 5696
Nazwa dokumentu: Utrata prawa do zasiłku
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Berak
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Berak
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 2014-05-26 09:01:00
Data udostępnienia informacji: 2014-05-26 09:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-02 11:33:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner