logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Obowiązujące stawki zasiłków
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Skargi i wnioski
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
plus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Zarządzenia Dyrektora PUP
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty - ogłoszenia
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Rejestracja osoby bezrobotnej
minus Rejestracja poszukującego pracy
minus Ubezpieczenie zdrowotne
minus Poradnictwo zawodowe
minus Pośrednictwo pracy
minus Szkolenia
minus Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Finansowanie studiów podyplomowych
minus Trójstronna umowa szkoleniowa
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Kryteria przyznawania refundacji
minus Zwroty kosztów przejazdu i zakwaterowania
minus Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów
plus Projekty PUP
minus Zasady przyznawania pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
minus Transfer zasiłku
minus Platforma SEPI
minus Bezpłatne przejazdy
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
minus Barometr zawodów
minus Stan i struktura bezrobocia
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 USŁUGI ELEKTRONICZNE
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Usługi elektroniczne PSZ
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Rejestracja i obsługa petenta
minus Wniosek o wydanie zaświadczenia
minus Refundacje
minus Bon na zasiedlenie
minus Staże
minus Zgłoszenie wolnego miejsca pracy
minus Przygotowanie Zawodowe Dorosłych
minus Dodatek aktywizacyjny
minus Zatrudnienie cudzoziemców
minus Stypendium z tytułu podjęcia nauki
minus Ponowne wykorzystywanie
minus Dostęp do informacji publicznej
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Podmioty ekonomii społecznej
minus Podmioty
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


WNIOSKI I FORMULARZE > Zatrudnienie cudzoziemców


ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW 


 

Informacje dla klientów

 

ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW
 
 
ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW
 
spoza Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 

 

Obsługa pracodawców
 
Składających oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy
cudzoziemcom oraz ubiegających się o wydanie informacji starosty
 
w godzinach 12.30 – 14.30
 
Sprawdzanie dokumentów dotyczących zatrudnienia cudzoziemców
Pokój 213
Odbiór dokumentów dotyczących zatrudnienia cudzoziemców
Pokój 216
 
W pozostałych godzinach oświadczenia proszę składać bezpośrednio
w kancelarii pok. 137.
 
Natomiast oferty pracy z wpisaną prośbą o uzyskanie informacji starosty w pok. 214.
 

 

1.      Zezwolenie na pracę cudzoziemca

 
Pracodawca zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi spoza UE/EOG składa wniosek o wydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce i zasady udzielania zezwolenia na pracę publikowane są na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
Podmiot musi uzyskać informację starosty na temat braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
 
W tym celu podmiot, zamierzający powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi składa ofertę pracy na stanowisko, na którym będzie zatrudniony cudzoziemiec podając proponowany okres zatrudnienia (potwierdzony datami). Potrzebę uzyskania informacji należy odnotować w uwagach do oferty pracy.
 
Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu w imieniu starosty wydaje informację, na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi w terminie:
1) nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty pracy w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy nie wynika, że istnieje możliwość zorganizowania rekrutacji;
2) nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku organizowania rekrutacji wśród bezrobotnych i poszukujących pracy. 
 
 
Podstawa prawna:
1) Ustawa z dn. 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i zm. (Dz. U. z 2014, poz 598)
2) Ustawa z dn. 12.12.2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013r., poz. 1650)
3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01.04.2015 r. w sprawie wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca (poz. 543).
 
Dokumenty do pobrania:
 
 2. Procedura uproszczona zatrudnienia cudzoziemca bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
 
Obywatele:
*  Republiki Armenii
*   Republiki Białorusi, 
*   Republiki Gruzji,
*   Republiki Mołdowy,
*   Federacji Rosyjskiej,
*   Ukrainy
mogą podejmować krótkoterminową pracę w Polsce (łączna długość okresu wykonywania pracy nie może przekraczać 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy) bez obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę.
 
Urząd Pracy rejestruje oświadczenia:
  • przedsiębiorców będących osobami fizycznymi wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej /CEIDG;
  • pracodawców, (spółki, jednoosobowa działalność gospodarcza, fundacje i stowarzyszenia) którzy prowadzą działalność gospodarczą nie krócej niż 6 miesięcy i nie mogą zaspokoić potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy;
 
Podmiot (pracodawca lub osoba fizyczna), zamierzający powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi musi spełnić następujące przesłanki:
·         złożyć oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania składającego oświadczenie (wypełnione czytelnie, najlepiej drukowanymi literami) wraz z podpisanym pouczeniem prawnym najlepiej wydrukowanym na odwrocie,
·         zarejestrowany oryginał oświadczenia pracodawca przekazuje cudzoziemcowi, który na jego podstawie uzyskuje w konsulacie polskim w kraju stałego zamieszkania wizę w celu wykonywania pracy,
·         podmiot zatrudnia cudzoziemca po uzyskaniu wizy na okres i na warunkach wskazany w zarejestrowanym oświadczeniu.
 
Dokumenty potrzebne do rejestracji oświadczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy:
·         oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi wraz z pouczeniem,
Do wglądu:
·         wpis do KRS lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej,
·         zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS lub z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego w przypadku prowadzenia działalności rolniczej,
·         dowód osobisty w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej ani rolniczej.
 
Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi winno być złożone co najmniej na 10 dni przed planowaną datą zatrudnienia cudzoziemca. Jeżeli wskazana data jest wcześniejsza niż 10 dni od dnia złożenia oświadczenia, nie zostanie ono zarejestrowane.
Oświadczenia rejestrowane są w terminie 10 dni od daty złożenia. Termin ten może ulec wydłużeniu w zależności od ilości oświadczeń wpływających do urzędu. O terminie odbioru pracodawca zostanie poinformowany telefonicznie.
UWAGA: Oświadczenia, które noszą znamiona przerabiania i skreślania nie będą rejestrowane, dlatego w celu weryfikacji poprawności składanych dokumentów należy zgłosić się do pokoju 216.
 
Zarejestrowane oświadczenie pracodawca, który je złożył odbiera osobiście. W przypadku braku możliwości osobistego odbioru, oświadczenie może zostać wydane:
- innemu pracownikowi firmy legitymującemu się pisemnym upoważnieniem pracodwacy, który złożył oświadczenie,
- innej osobie (członkowi rodziny) legitymującej się pisemnym upoważnieniem.
 
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z  21.04.2015 rw sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (poz. 588)
 
 
Dokumenty do pobrania: (zalecany druk dwustronny)

Dokumenty niezbędne do zatrudnienia cudzoziemców oraz wszelkie informacje można uzyskać w pok. 216.


Dla Państwa wygody przygotowaliśmy dokumenty niezbędne do zatrudnienia cudzoziemca przez  Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu.
Każdy dokument można pobrać, ewentualnie zapisać na swoim komputerze lokalnym, wydrukować i wypełnić.

Do poprawnego odczytania dokumentów niezbędny jest Acrobat Reader
(do pobrania w zakładce menu "Pliki do pobrania")

Ilość odwiedzin: 47368
Nazwa dokumentu: Zatrudnienie cudzoziemców
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Gołacka
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Gołacka
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 2010-10-21 09:31:54
Data udostępnienia informacji: 2010-10-21 09:31:54
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-31 14:25:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner