logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Obowiązujące stawki zasiłków
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Skargi i wnioski
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
minus Powiatowa Rada Rynku Pracy
   minus Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
   minus Termin posiedzenia
   minus Opiniowanie kierunków kształcenia
minus Zarządzenia Dyrektora PUP
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty - ogłoszenia
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
minus Giełdy Pracy
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Rejestracja osoby bezrobotnej
minus Rejestracja poszukującego pracy
minus Ubezpieczenie zdrowotne
minus Poradnictwo zawodowe
minus Pośrednictwo pracy
minus Szkolenia
minus Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Finansowanie studiów podyplomowych
minus Trójstronna umowa szkoleniowa
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Kryteria przyznawania refundacji
minus Zwroty kosztów przejazdu i zakwaterowania
minus Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów
plus Projekty PUP
minus Zasady przyznawania pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
minus Transfer zasiłku
minus Platforma SEPI
minus Bezpłatne przejazdy
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
minus Barometr zawodów
minus Stan i struktura bezrobocia
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 USŁUGI ELEKTRONICZNE
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Usługi elektroniczne PSZ
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Rejestracja i obsługa petenta
minus Wniosek o wydanie zaświadczenia
minus Refundacje
minus Refundacja minimalnego -30
minus Bon na zasiedlenie
minus Staże
minus Zgłoszenie wolnego miejsca pracy
minus Przygotowanie Zawodowe Dorosłych
minus Dodatek aktywizacyjny
minus Zatrudnienie cudzoziemców
minus Stypendium z tytułu podjęcia nauki
minus Ponowne wykorzystywanie
minus Dostęp do informacji publicznej
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Podmioty ekonomii społecznej
minus Podmioty
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A ATERMIN POSIEDZENIA POWIATOWEJ RADY RYNKU PRACY OR.I.000.9.2017                                      Radom, dnia 3 października 2017 rok

 

Pan/Pani
Członkowie
Powiatowej Rady Rynku Pracy – wszyscy

 

Zapraszam Pana/Panią na posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, które odbędzie się w dniu 13 października 2017 roku o godz. 9.00 w sali 404 Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu, ul. Księdza Andrzeja Łukasika 3.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany podziału środków Funduszu Pracy na 2017 rok na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań.

3. Opiniowanie wniosku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia w zawodzie ortoptystyka .

4. Wniosek o umorzenie całości lub połowy nienależnie pobranego zasiłku w wysokości 8366,80 zł z powodu podlegania obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej w Spółdzielni Mieszkaniowej.

5. Wniosek o umorzenie całości nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych za okres od 22.08.2016 r. do 30.06.2017 r. w kwocie 8728,50 zł z powodu nabycia, zgodnie z wyrokiem sądu, prawa do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy od 01.08.2016 r.

6. Wniosek o umorzenie kwoty 34938,58 zł z tytułu nie wywiązania się z warunków umowy refundacji kosztów wyposażenia dwóch stanowisk pracy.

7. Wniosek o umorzenie całości lub połowy nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych w wysokości 2944,30 zł za okres od 12.10.2016 r. do 31.01.2017 r. z powodu osiągania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę z tytułu pobierania renty specjalnej od 01.07.2006 r.

8. Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy
Andrzej Moskwa

Ilość odwiedzin: 29442
Nazwa dokumentu: Termin posiedzenia
Osoba, która wytworzyła informację: Danuta Woźniak
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Woźniak
Osoba, która wprowadzała dane: Krzysztof Szczepanowski
Data wytworzenia informacji: 2015-03-16 13:19:00
Data udostępnienia informacji: 2015-03-16 13:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-05 08:52:07

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner