logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Obowiązujące stawki zasiłków
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Skargi i wnioski
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
plus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Zarządzenia Dyrektora PUP
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty - ogłoszenia
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Rejestracja osoby bezrobotnej
minus Rejestracja poszukującego pracy
minus Ubezpieczenie zdrowotne
minus Poradnictwo zawodowe
minus Pośrednictwo pracy
minus Szkolenia
minus Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Finansowanie studiów podyplomowych
minus Trójstronna umowa szkoleniowa
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Kryteria przyznawania refundacji
minus Zwroty kosztów przejazdu i zakwaterowania
minus Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów
minus Projekty PUP
   minus Badanie Radomskiego Rynku Pracy
   minus PROJEKT "INICJATYWA" PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
   minus EFS SPO RZL 2004 - 2006
      minus Informacja o działaniach 1.2 i 1.3
      minus Działanie 1.2 2006/2007
      minus Działanie 1.3 2006/2007
      minus Podsumowanie za rok 2006
      minus Działanie 1.2 w liczbach (2006)
      minus Działanie 1.3 w liczbach (2006)
   minus Mazowsze 2007
   minus Partnerstwa EFS
   minus Badanie ankietowe osób bezrobotnych
   minus Realizacje IKD oraz DS w 2007 roku
   minus Mazowsze 2008
   minus Profesjonalni - Program Operacyjny Kapitał Ludzki
   minus Profesjonalny Urząd 6.1.2 POKL
   minus "Aktywni na rynku pracy" Poddziałanie 7.2.1 POKL
   minus Program Aktywizacji Zawodowej osób do 30 roku życia
   minus Projekt „Powrót kobiet na rynek pracy” (Poddziałanie 7.2.1 POKL)
   minus MOBILNY RADOM- staże dla bezrobotnych w Niemczech
   minus Projekt: Nowa Szansa
   minus Partnerstwo dla pracy
   minus Projekt "CZAS NA START"
   minus PO WER
   minus RPO WM 2015 - 2016
   minus RPO WM 2017 - 2018
minus Zasady przyznawania pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
minus Transfer zasiłku
minus Platforma SEPI
minus Bezpłatne przejazdy
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
minus Barometr zawodów
minus Stan i struktura bezrobocia
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 USŁUGI ELEKTRONICZNE
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Usługi elektroniczne PSZ
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Rejestracja i obsługa petenta
minus Wniosek o wydanie zaświadczenia
minus Refundacje
minus Bon na zasiedlenie
minus Staże
minus Zgłoszenie wolnego miejsca pracy
minus Przygotowanie Zawodowe Dorosłych
minus Dodatek aktywizacyjny
plus Zatrudnienie cudzoziemców
minus Stypendium z tytułu podjęcia nauki
minus Ponowne wykorzystywanie
minus Dostęp do informacji publicznej
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Podmioty ekonomii społecznej
minus Podmioty
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A ADZIAŁANIE 1.3 2006/2007 


 

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu w okresie od 01.01.2006r. do 31.12.2007r. realizował projekt w ramach działania 1.3a SPO RZL 2004-2006 pn. ”Nowy Horyzont”. Celem projektu było ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia i jego przyczyn. W ramach działania osobom powyżej 25 roku życia bezrobotnym do 24 miesięcy (z wyjątkiem absolwentów wszystkich typów szkół) zaoferowane zostały aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Pomoc udzielona została w formie: przygotowania zawodowego, prac subsydiowanych, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, szkoleń. Ponadto działaniami wspierającymi było: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe oraz zwrot kosztów dojazdu. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach SPO RZL 2004-2006 została podpisana 08.05.2006 roku. Informacja o realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ukazała się w lokalnej prasie i radiu, została umieszczona na tablicach ogłoszeniowych, oraz na stronie internetowej Urzędu Pracy. W całym projekcie uczestniczyło 2446 osób (1084M i 1362K). 34 osoby skorzystały z dwóch form wsparcia w ramach projektu. 2257 osób (981 M i 1276K) zakończyło swój udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla nich ścieżką uczestnictwa, zaś 189 osób (103K i 86M) przerwało udział w projekcie. Na przygotowanie zawodowe skierowano 976 osób (271M i 705K). 938 osób (551M i 387M) rozpoczęło szkolenia. Spośród 407 osób, którym przyznano jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 402 osoby (238M i 164K) skorzystały z tych środków (dwie osoby dokonały zwrotu środków po podpisaniu umowy, 5 osób całkowicie zrezygnowało z podpisania umowy z urzędem, ponieważ 2K posiadały już zaświadczenia o ukończonym szkolenia „Własna firma” urząd przyznał im jednorazowe środki w miejsce osób, które rozpoczęły udział w projekcie, ale zrezygnowały z ubiegania się o powyższe środki). 566 osób (274M i 292K) osób podjęło zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, w tym 288 osób u przedsiębiorcy prywatnego, a 278 osób u pracodawców nie będących przedsiębiorcami. W ramach całego projektu dwóch pracodawców zrezygnowało z zatrudniania pracowników w ramach prac interwencyjnych i dokonało zwrotu otrzymanej refundacji. 2414 uczestników projektu zostało objętych poradnictwem zawodowym, a 1520 osób skorzystało z usług pośrednictwa pracy. Osoby odbywające przygotowanie zawodowe bądź uczęszczające na szkolenia mogły otrzymać zwroty kosztów dojazdów zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Spośród 2446 osób, które rozpoczęły udział w projekcie 1984 osoby (817M i 1167K) to bezrobotni długotrwale, 59 osób (26M i 33K) ma orzeczony stopień niepełnosprawności, 771 osób (338M i 433K) zamieszkuje tereny wiejskie. 1845 osób, które zakończyły formy wsparcia otrzymały zaświadczenia. Wartość wydatków kwalifikowanych we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu została określona na poziomie 13 070 000 PLN. Na koniec grudnia 2007 roku rozliczono 98,57% tj. 12 883 278,79 PLN.

Ilość odwiedzin: 7277
Nazwa dokumentu: Działanie 1.3 2006/2007
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Wesołowska
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Wesołowska
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 2008-02-05 10:20:56
Data udostępnienia informacji: 2008-02-05 10:20:56
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-27 14:22:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner