logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Obowiązujące stawki zasiłków
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Skargi i wnioski
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
plus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Zarządzenia Dyrektora PUP
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty - ogłoszenia
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Rejestracja osoby bezrobotnej
minus Rejestracja poszukującego pracy
minus Ubezpieczenie zdrowotne
minus Poradnictwo zawodowe
minus Pośrednictwo pracy
minus Szkolenia
minus Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Finansowanie studiów podyplomowych
minus Trójstronna umowa szkoleniowa
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Kryteria przyznawania refundacji
minus Zwroty kosztów przejazdu i zakwaterowania
minus Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów
minus Projekty PUP
   minus Badanie Radomskiego Rynku Pracy
   minus PROJEKT "INICJATYWA" PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
   minus EFS SPO RZL 2004 - 2006
      minus Informacja o działaniach 1.2 i 1.3
      minus Działanie 1.2 2006/2007
      minus Działanie 1.3 2006/2007
      minus Podsumowanie za rok 2006
      minus Działanie 1.2 w liczbach (2006)
      minus Działanie 1.3 w liczbach (2006)
   minus Mazowsze 2007
   minus Partnerstwa EFS
   minus Badanie ankietowe osób bezrobotnych
   minus Realizacje IKD oraz DS w 2007 roku
   minus Mazowsze 2008
   minus Profesjonalni - Program Operacyjny Kapitał Ludzki
   minus Profesjonalny Urząd 6.1.2 POKL
   minus "Aktywni na rynku pracy" Poddziałanie 7.2.1 POKL
   minus Program Aktywizacji Zawodowej osób do 30 roku życia
   minus Projekt „Powrót kobiet na rynek pracy” (Poddziałanie 7.2.1 POKL)
   minus MOBILNY RADOM- staże dla bezrobotnych w Niemczech
   minus Projekt: Nowa Szansa
   minus Partnerstwo dla pracy
   minus Projekt "CZAS NA START"
   minus PO WER
   minus RPO WM 2015 - 2016
   minus RPO WM 2017 - 2018
minus Zasady przyznawania pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
minus Transfer zasiłku
minus Platforma SEPI
minus Bezpłatne przejazdy
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
minus Barometr zawodów
minus Stan i struktura bezrobocia
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 USŁUGI ELEKTRONICZNE
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Usługi elektroniczne PSZ
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Rejestracja i obsługa petenta
minus Wniosek o wydanie zaświadczenia
minus Refundacje
minus Bon na zasiedlenie
minus Staże
minus Zgłoszenie wolnego miejsca pracy
minus Przygotowanie Zawodowe Dorosłych
minus Dodatek aktywizacyjny
plus Zatrudnienie cudzoziemców
minus Stypendium z tytułu podjęcia nauki
minus Ponowne wykorzystywanie
minus Dostęp do informacji publicznej
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Podmioty ekonomii społecznej
minus Podmioty
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A ADZIAŁANIE 1.2 2006/2007 


 

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu od 01.01.2006r. do 31.12.2007 realizował projekt w ramach działania 1.2a SPO RZL 2004-2006 pn. „Azymut Praca”. Celem projektu było udzielenie pełnego wsparcia młodzieży poniżej 25 roku życia i bezrobotnym absolwentom wszystkich typów szkół. W ramach działania osobom poniżej 25 roku życia bezrobotnym do 24 miesięcy i absolwentom wszystkich typów szkół zaoferowane zostały aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Pomoc udzielona została w formie: stażu, prac subsydiowanych – prace interwencyjne, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, szkoleń. Ponadto działaniami wspierającymi było: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe oraz zwrot kosztów dojazdu. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach SPO RZL 2004-2006 została podpisana 08.05.2006 roku. Informacja o realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ukazała się w lokalnej prasie i radiu, została umieszczona na tablicach ogłoszeniowych, oraz na stronie internetowej Urzędu Pracy. W całym projekcie uczestniczyło 1957 osób (1205 K i 752 M) wzięło udział w projekcie, z tego 526 osób to osoby długotrwale bezrobotne ( 317 K i 209 M), młodzież do 25 roku życia to 1843 osoby ( 1137 K i 706 M), absolwenci to grupa 1011 osób ( 669 K i 342 M).12 osób to osoby niepełnosprawne (3 K i 9 M). Uczestnicy projektu zostali objęci doradztwem zawodowym. Na staż zostało skierowanych 1489 osób (989 K i 500 M). Na prace interwencyjne skierowano 60 osób ( 24 K i 36 M), utworzono 51 nowych miejsc pracy. Zostało rozpatrzonych 80 wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej , wnioski te rozpatrzono na 80 osób ( 33 K i 47 M). Na szkolenia zostało skierowanych 332 osoby (159 K i 173 M). W całym projekcie 1650 osób ( 1022 K i 628 M) zakończyło udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla nich ścieżką uczestnictwa, wśród tych osób 457 to osoby długotrwale bezrobotne ( 282 K i 175 M), młodzież do 25 roku życia to 1553 osoby ( 962 K i 591M), absolwenci to grupa 837 osób ( 553 K i 284 M). Uczestnictwo w projekcie przerwała grupa 307 osób ( 183 K i 124 M), wśród tej grupy 69 osób to osoby długotrwale bezrobotne ( 35 K i 34 M), młodzież do 25 roku życia to 290 osób ( 175 K i 115 M), absolwenci to grupa 174 osób ( 116 K i 58 M). Wszystkie osoby, które zakończyły udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla nich ścieżką uczestnictwa otrzymały stosowne zaświadczenia były to 1821 osób ( 1084 K i 737 M). Wartość wydatków kwalifikowanych we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu została określona na poziomie 7 908 178 PLN. Na koniec grudnia 2007 roku rozliczono 98,27 % tj. 7 770 975,69 PLN.

Ilość odwiedzin: 6775
Nazwa dokumentu: Działanie 1.2 2006/2007
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Wesołowska
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Wesołowska
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 2008-02-05 09:28:30
Data udostępnienia informacji: 2008-02-05 09:28:30
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-27 14:22:58

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner