logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Obowiązujące stawki zasiłków
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Skargi i wnioski
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
plus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Zarządzenia Dyrektora PUP
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty - ogłoszenia
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Rejestracja osoby bezrobotnej
minus Rejestracja poszukującego pracy
minus Ubezpieczenie zdrowotne
minus Poradnictwo zawodowe
minus Pośrednictwo pracy
minus Szkolenia
minus Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Finansowanie studiów podyplomowych
minus Trójstronna umowa szkoleniowa
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Kryteria przyznawania refundacji
minus Zwroty kosztów przejazdu i zakwaterowania
minus Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów
minus Projekty PUP
   minus Badanie Radomskiego Rynku Pracy
   minus PROJEKT "INICJATYWA" PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
   minus EFS SPO RZL 2004 - 2006
      minus Informacja o działaniach 1.2 i 1.3
      minus Działanie 1.2 2006/2007
      minus Działanie 1.3 2006/2007
      minus Podsumowanie za rok 2006
      minus Działanie 1.2 w liczbach (2006)
      minus Działanie 1.3 w liczbach (2006)
   minus Mazowsze 2007
   minus Partnerstwa EFS
   minus Badanie ankietowe osób bezrobotnych
   minus Realizacje IKD oraz DS w 2007 roku
   minus Mazowsze 2008
   minus Profesjonalni - Program Operacyjny Kapitał Ludzki
   minus Profesjonalny Urząd 6.1.2 POKL
   minus "Aktywni na rynku pracy" Poddziałanie 7.2.1 POKL
   minus Program Aktywizacji Zawodowej osób do 30 roku życia
   minus Projekt „Powrót kobiet na rynek pracy” (Poddziałanie 7.2.1 POKL)
   minus MOBILNY RADOM- staże dla bezrobotnych w Niemczech
   minus Projekt: Nowa Szansa
   minus Partnerstwo dla pracy
   minus Projekt "CZAS NA START"
   minus PO WER
   minus RPO WM 2015 - 2016
   minus RPO WM 2017 - 2018
minus Zasady przyznawania pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
minus Transfer zasiłku
minus Platforma SEPI
minus Bezpłatne przejazdy
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
minus Barometr zawodów
minus Stan i struktura bezrobocia
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 USŁUGI ELEKTRONICZNE
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
minus Usługi elektroniczne PSZ
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Rejestracja i obsługa petenta
minus Wniosek o wydanie zaświadczenia
minus Refundacje
minus Bon na zasiedlenie
minus Staże
minus Zgłoszenie wolnego miejsca pracy
minus Przygotowanie Zawodowe Dorosłych
minus Dodatek aktywizacyjny
plus Zatrudnienie cudzoziemców
minus Stypendium z tytułu podjęcia nauki
minus Ponowne wykorzystywanie
minus Dostęp do informacji publicznej
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Podmioty ekonomii społecznej
minus Podmioty
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A APODSUMOWANIE ZA ROK 2006


 

Podsumowanie realizowanych przez PUP Radom w 2006 roku projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W 2006r. Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu pozyskał 5 334 700 zł dofinansowania na projekty realizowane w ramach działania 1.2a i działania 1.3a Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006. Pozyskana kwota jest drugą co do wielkości w województwie mazowieckim (po m.st. Warszawa).
Całkowita wartość projektów realizowanych w 2006r. przez PUP w ramach w/w działań wyniosła 7 839 227 zł.
Na powyższą kwotę złożyły się dwa projekty. Pierwszy pn. "Azymut Praca", którego celem było udzielenie możliwie pełnego wsparcia młodzieży poprzez kompleksowe działania wspierające zatrudnienie oraz samozatrudnienie. Osobom do 25 roku życia zaoferowano aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w postaci poradnictwa zawodowego, szkoleń, staży, jednorazowych środków na podjecie działalności gospodarczej oraz subsydiowanego zatrudnienia. Celem drugiego projektu pn. "Nowy Horyzont" było ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia i jego przyczyn poprzez wsparcie dla osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych w zakresie reintegracji zawodowej, tak aby nie wypadły z rynku pracy. W ramach działania bezrobotnym osobom powyżej 25 roku życia zaoferowane zostały aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w postaci poradnictwa zawodowego, szkoleń, przygotowania zawodowego, jednorazowych środków na podjecie działalności gospodarczej oraz subsydiowanego zatrudnienia.
W 2006r. dużym zainteresowaniem cieszyły się staże u pracodawców (519 bezrobotnych), przygotowanie zawodowe w miejscu pracy (346). Pracę w ramach subsydiowanego zatrudnienia podjęło 363 bezrobotnych, natomiast szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje odbyło 201 osób. Wielu bezrobotnych zainteresowanych było rozpoczęciem działalności gospodarczej. PUP w ramach projektów przyznał 158 osobom bezrobotnym jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Dofinansowanie to zostało udzielone bezrobotnym po pozytywnym ukończeniu szkolenia "Własna Firma".
Rozpoczynając realizacje projektów w 2006r. PUP zakładał, że ok. 30% bezrobotnych znajdzie zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie. Tymczasem jak wynika z posiadanych statystyk zatrudnienie uzyskało ponad 41% ogólnej liczby beneficjentów ostatecznych.
Spośród 519 bezrobotnych skierowanych do odbycia stażu 166 znalazło zatrudnienie, po przygotowaniu zawodowym z grupy 346 osób 73 zostało zatrudnionych. Największą efektywność przyniosło zatrudnienie subsydiowane (prace interwencyjne) z grupy 363 beneficjentów ostatecznych uczestniczących w projektach aż 225 nadal jest zatrudnionych lub też znalazło nowe miejsce pracy. Z 201 osób bezrobotnych, którzy ukończyli szkolenia zawodowe 40 podjęło pracę. Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymało 158 bezrobotnych.
W ramach projektów w 2006r. aktywizacją zawodową zostało objętych 1587 osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie Radomia oraz powiatu radomskiego. Grupa 735 osób pozostaje nadal w rejestrze bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy. Natomiast 852 kontynuuje zatrudnienie, podjęło nową pracę, rozpoczęło działalność gospodarczą, podjęło dalszą naukę lub wyrejestrowało się z rejestru bezrobotnych.
Jak wynika z przeprowadzonych badań ankietowych bezrobotnych po zakończeniu udziału w projektach, 80% uczestników jest zadowolona z uczestnictwa w projekcie.
Warty podkreślenia jest fakt, że środki przeznaczone w 2006r. na realizacje projektów zostały wykorzystane w 99,7%
Biorąc pod uwagę sukces w realizacji projektów w 2006r., PUP w Radomiu pozyskał na kontynuację projektów w 2007r. ponad 9 mln zł dofinansowania! (największa kwota na działania 1.2a i 1.3a SPORZL w województwie mazowieckim). W latach 2006/07 PUP otrzyma ponad 14 mln zł. dofinansowania. Łączna kwota projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 1.2a i 1.3a SPORZL realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu w latach 2006-2007 wyniesie blisko 21 mln zł. !
W obecnej chwili, część środków została już zaangażowana na organizację staży, przygotowania zawodowego, szkoleń. Powiatowy Urząd Pracy dysponuje nadal środkami dla bezrobotnych mających ciekawy pomysł na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz dla pracodawców na zoorganizowanie prac interwencyjnych.

Ilość odwiedzin: 7081
Nazwa dokumentu: Podsumowanie za rok 2006
Osoba, która wytworzyła informację: Paweł Kończyk
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Kończyk
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Wojtala
Data wytworzenia informacji: 2007-07-04 08:52:07
Data udostępnienia informacji: 2007-07-04 08:52:07
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-27 14:26:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner