logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Radom
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 AKTUALNOŚCI
minus Obowiązujące stawki zasiłków
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
minus Skargi i wnioski
plus Filie urzędu
plus Struktura organizacyjna
plus Powiatowa Rada Rynku Pracy
minus Zarządzenia wewnętrzne
minus Zadania i status prawny PUP
minus Rejestry, Ewidencje, Archiwa
minus PRACA RADOM TVi
 OFERTY PRACY
minus Oferty regionalne
minus Oferty - ogłoszenia
minus Oferty pracy za granicą
minus EURES
minus Giełdy Pracy
 INFORMACJE DLA KLIENTÓW
plus Rejestracja osoby bezrobotnej
minus Rejestracja poszukującego pracy
minus Pośrednictwo pracy
minus Poradnictwo zawodowe
minus Szkolenia
minus Przygotowanie zawodowe dorosłych
minus Finansowanie studiów podyplomowych
minus Trójstronna umowa szkoleniowa
minus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Refundacje z Funduszu Pracy
minus Zwroty kosztów przejazdu i zakwaterowania
plus Projekty PUP
minus Dostęp do informacji publicznych
minus Zasady przyznawania pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych
minus Stypendium z tytułu podjęcia nauki
minus Centrum Aktywizacji Zawodowej
minus Transfer zasiłku
minus Platforma SEPI
minus Bezpłatne przejazdy
 STATYSTYKI RYNKU PRACY
minus Barometr zawodów
minus Stan i struktura bezrobocia
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 SKRZYNKA PODAWCZA
minus Elektroniczna skrzynka podawcza
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Rejestracja i obsługa petenta
minus Wniosek o wydanie zaświadczenia
minus Refundacje
minus Refundacja minimalnego -30
minus Staże
minus Zgłoszenie wolnego miejsca pracy
minus Informacja publiczna
minus Przygotowanie Zawodowe Dorosłych
minus Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej / spółdzielni socjalnej
minus Dodatek aktywizacyjny
minus Zatrudnienie cudzoziemców
 PRAWO PRACY
minus Ustawy
minus Obowiązujące akty prawne
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

 


WITAMY W OFICJALNYM SERWISIE INTERNETOWYM
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RADOMIU

 

 


Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu realizuje projekty współfinansowane przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  

    
 
:: OBSŁUGA PRZEZ INTERNET ::

    Udostępniliśmy możliwość obsługi niektórych usług, realizowanych przez Urząd, poprzez przeglądarkę internetową.
W chwili obecnej online można wykonać następujące czynności:
 - Rejestracja osoby bezrobotnej oraz poszukującej pracy
 - Zgłoszenie oferty pracy
 - Uzupełnienie załączników do wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy (PSZ-KRBU)
 - Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy (PSZ-OPWPC)
- Wniosek o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej

- Wniosek o skierowanie na szkolenie
- Wniosek o wydanie zaświadczenia
- Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu
- Zgłoszenie oferty stażu lub praktyki

oraz wysłać  - Pismo do urzędu.

       Poniżej znajduje się odnośnik do obsługi online.

praca

:: NOWOŚCI ::                              :: NOWOŚCI ::                             :: NOWOŚCI ::

  :: OGŁOSZENIE ::

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu informuje, iż w dniu 13.05.2016r., zostaje zakończony nabór wniosków o finansowanie kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego z powodu wyczerpania środków na ten cel. W przypadku gdy Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu otrzyma dodatkowe środki z rezerwy nabór wniosków zostanie wznowiony.
 

    
  TERMINY WYPŁAT ZASIŁKÓW ORAZ POZOSTAŁYCH FORM
(STYPENDIA, DODATKI AKTYWIZACYJNE)
W MIESIĄCU CZERWCU 2016
 

  

    
  TERMINY WYPŁAT ZASIŁKÓW ORAZ POZOSTAŁYCH FORM
(STYPENDIA, DODATKI AKTYWIZACYJNE)
W MIESIĄCU MAJU 2016
 

  

    
 
:: OGŁOSZENIE ::

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ogłasza nabór wniosków pracodawcy o finansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Wnioski będą przyjmowane od 21.03.2016r.,
aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności ich wpływu do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu.
Wnioski należy składać w kancelarii pokój 137.
Jednocześnie informuje, iż wnioski złożone przed i po terminie naboru zostaną rozpatrzone negatywnie

  :: OGŁOSZENIE ::

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu informuje, że jako organ administracji publicznej zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm.). W związku z powyższym w oparciu o przepisy tej ustawy będzie pobierana opłata skarbowa od niektórych wydawanych przez tutejszy Urząd zaświadczeń.

Więcej informacji 

  :: OGŁOSZENIE ::

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomskim i m. Radom (II)”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia, pozostających bez pracy w powiecie radomskim i m. Radom.

Więcej informacji 

  :: OGŁOSZENIE ::

Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu przystąpił do realizacji programu regionalnego pn. „MAZOWSZE 2016”

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE WSPARACIA W RAMACH PROJEKTU?

Uczestnikiem programu może zostać osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:
o Jest bez wykształcenia średniego (posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe, gimnazjalne i poniżej)
o Zamieszkuje tereny wiejskie
o Posiada status osoby długotrwale bezrobotnej

Więcej informacji 

  :: OGŁOSZENIE ::

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu informuje, iż w dniu 17.02.2016r., zostaje zakończony nabór wniosków o finansowanie kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
 

  :: OGŁOSZENIE ::

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ogłasza nabór wniosków pracodawcy o finansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Wnioski będą przyjmowane od 15.02.2016r., aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności ich wpływu do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu.
Wnioski należy składać w kancelarii pokój 137.
 

  :: OGŁOSZENIE ::

 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu zaprasza osoby bezrobotne do skorzystania z następujących form wsparcia:

* dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej
* szkoleń indywidualnych

Ze wsparcia w ramach projektu mogą skorzystać osoby bezrobotne, które nie ukończyły 30 roku życia, nie kształcą się w trybie stacjonarnym oraz nie uczestniczyły w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w ostatnich 4 tygodniach.

Wnioski są do pobrania w siedzibie Urzędu (pok.114) oraz na stronie www.pupradom.pl w zakładce wnioski i formularze

Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomskim i m. Radom (I)” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;

Więcej informacji na temat projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ul. Ks. Łukasika 3 26-600 Radom Tel.: (48) 363 99 57 E-mail.: programy@pupradom.pl     

  :: OGŁOSZENIE ::

 Od 1 września 2015 r. w Drugim Urzędzie Skarbowym w Radomiu uruchomione zostanie Centrum Obsługi oraz Asystent podatnika.
To nowe udogodnienie, dzięki któremu podatnicy będą mogli załatwić swoje sprawy nie tylko we własnym urzędzie, ale zrobią to także w wybranych miejscach na terenie całego kraju. Ponadto w centrach, oprócz spraw podatkowych, będzie można złożyć wybrane dokumenty z obszaru ZUS i akcyzy. Także od 1 września mikroprzędsiębiorca w centrach obsługi, będzie mógł skorzystać z pomocy asystenta podatnika.    

 
 


 OBOWIĄZUJĄCY PODZIAŁ BRANŻOWY
 

Branża

Numer pokoju

Branża budowlana (bez hydraulików i operatorów maszyn budowlanych)

128

Kierowcy, mechanicy samochodowi, blacharze, lakiernicy, diagności samochodowi, służby mundurowe, pracownicy ochrony, operatorzy maszyn budowlanych, hydraulicy, monterzy instalacji sanitarnych

129

Mechanicy, elektrycy, elektronicy, automatycy, informatycy, graficy, tokarze, ślusarze, frezerzy, spawacze, poligrafia

130

Branża krawiecka, obuwnicza i kaletnicza, garbarstwo, ubezpieczenia, BHP, stolarze, tapicerzy, hutnicy szkła

131

Sprzedawcy, magazynierzy, przedstawiciele handlowi, operatorzy wózków widłowych, marketing

133

Proste prace w przemyśle, sprzątaczki, palacze, robotnicy gospodarczy, dozorcy, bez zawodu

134

Gastronomia, hotelarstwo, przemysł spożywczy, fryzjerstwo, kosmetyczki, rolnictwo i ogrodnictwo, ochrona środowiska, opiekunki osób, salowe, ochrona zdrowia, nauczyciele przedszkola, nauczyciele nauczania początkowego, chemicy.

135

Edukacja, nauka, administracja, prawo, ekonomia.

136

Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych 

124

::UWAGA:: 

    Zgodnie z art.63 par.2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) treść korespondencji powinna zawierać conajmniej wskazanie:
 -   imienia i nazwiska
 -   adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu)
 -   przedmiotu sprawy

   W związku z faktem, że Urząd odpowiada wyłącznie na korespondencję, która zawiera wyżej wymienione elementy - prosimy o ich zawieranie w przesyłanej korespondencji.

 ZAPRASZAMY

System Biuletynu Informacji Publicznej, realizowany na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) informujemy, że urząd przetwarza dane osobowe osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy Radomiu, gromadzone w zarejestrowanym zbiorze danych osobowych do celów wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2012 r. Nr 229, poz. 1015 ze zm.), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.), ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych do powyższych ustaw.
W myśl w/w przepisów Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu informuje, że Administratorem Danych Osobowych gromadzonych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu z siedzibą przy ulicy Księdza Andrzeja Łukasika 3 w Radomiu jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu.
Równocześnie informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy, prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub wobec przekazywania danych innemu administratorowi danych osobowych.

 

Wszelkie zapytania należy kierować na adres : kancelaria@pupradom.pl

 

corner   corner